mujhe kuch karna haiMujhe kuch karna hai, Mai kya karun, Main kuch kar rahi hu... by Vinod Kumar Shukl

Part 1, 300th Issue 
Part 2, December 2011 
Part 3, January 2012
Part 4, February 2012
Part 5, March 2012
Part 6, April 2012
Part 7, May 2012
Part 8, June 2012
Part 9, July 2012
Part 10, August 2012
Part 11, September 2012
Part 13, December 2012
Part 14, January 2013
Part 15, February mujhe kuch karna hai 
Part 16, March 2013
Part 17, April 2013
Part 18, May 2013
Part 19, June 2013
Part 20, July 2013
Part 21, August 2013
Part 22, September 2013
Part 23, October 2013
Part 24, November 2013
Part 25, December 2013