ગતિ અને બળ - Motion and Force Gujrati,PDF ]  
અલાઇ ની ઉડાન - Aalai Ki Udan [ Gujrati,PDF ]  
રીંછ રમ્યું ફૂટબોલ - Bhaloo Ne Kheli football [ Gujrati,PDF ]  
નાનકી ચિબરી - Chutki Ulli [ Gujrati,PDF ]  
એક હતી બીટી એક હતો બિટ્ટુ - Ek Thi Bitti Ek Tha Bittu [ Gujrati,PDF ]  
નાના પિલુંની દોસ્ત - Nanhe chooze ki dost [ Gujrati,PDF ]  
ઉચ્ચ પ્રાથમિક શાળા રસાયણ - Middle School Rasayan [ Gujrati,PDF ]  
ઉષ્મા અને તાપમાન- Heat and Temperature [ Gujrati,PDF ]